BUSHMEN Travel Gear the highest spruce in Poland

Jeśli się wspinamy, to wysoko, jeśli sięgamy, to do gwiazd, jeśli odkrywamy, to rzeczy niezwykłe. Wyzwanie, pasja, przygoda, kochamy to! Ryzyko? Dla czegoś, co warto, zawsze i bez lęku. Pośród pięciu miliardów drzew, które zalesiają 30% naszego kraju, jest jedno wyjątkowe. Jedyne w swoim rodzaju rzuca na kolana swym majestatem. Norweski świerk, piękny i potężny, góruje władczo nad lasem. Ma pięćdziesiąt pięć metrów wysokości. Zapragnęliśmy ujrzeć świat jego oczami. I potwierdzić jego fenomenalny wzrost. Zrobiliśmy to. Razem z ekipą arborystów udaliśmy się w Sudeckie Góry Bardzkie, by odnaleźć króla świerków. Wspięliśmy się na jego barki. Rozpięliśmy hamak. Przez tę krótką chwilę doświadczyliśmy wrażeń zarezerwowanych wyłącznie dla ptaków i leśnych bogów. Dzielimy się teraz tą chwilą uchwyconą okiem kamery. Dołącz do nas. Poczuj to, co nam było dane przeżyć. Pasja, wytrwałość, odwaga – to jest to, co nas łączy. Serce, którym się dzielimy to EDC buszmena. Do zobaczenia na szlaku przygody. *** If we climb, we climb high, if we reach, we reach out for the stars, if we seek, we seek the unusual. Challenge, passion, adventure, we love it! Taking risks? For something worthwhile, always and without fear. Among the five billion trees that forest 30% of our country, there is a special one. One of a kind it decks all the woods with its majesty. The Norway spruce, beautiful and powerful, towers rulerfully over the forest. It is over fifty-five meters high. We wanted to see the world through its eyes. And to confirm its phenomenal height. We did it. Together with an arborists team we went to the Sudetes Bardzkie Mountains to find the king of spruce. We climbed on his shoulders. We set up the hammock. For that short moment we experienced sensations reserved only for birds and forest gods. We now share this moment caught on camera. Join us. Feel what we’ve experienced. Passion, stamina, courage - that’s what unites us. The piece of heart we share is the EDC of a bushman. See you on the trail of adventure. *** Wenn wir klettern, dann klettern wir hoch, wenn wir nach etwas greifen, dann direkt nach den Sternen, wenn wir suchen, dann nur nach dem Ungewöhnlichen. Herausforderung, Leidenschaft, Abenteuer, wir lieben es! Ein Risiko eingehen? Für etwas wertvolles immer gern und furchtlos. Unter den fünf Milliarden Bäumen, die 30 % unseres Landes bewalden, gibt es eine besondere Fichte. Sie ist einzigartig und schmückt den ganzen Wald mit ihrer Majestät. Die Rottannne, schön und mächtig, ragt herrschaftlich über den Wald. Sie ist über fünfundfünfzig Meter hoch. Wir wollten die Welt mit ihren Augen sehen und ihre phänomenale Höhe bestätigen.

Wir haben es getan. Zusammen mit einem Team von Baumpflegern machten wir uns auf den Weg ins Bardzkie-Gebirge, um die Königin der Fichten zu finden. Wir sind auf ihre Schultern geklettert. Wir richteten die Hängematte ein. Für diesen kurzen Moment erlebten wir das, was ausschließlich den Vögeln und Waldgöttern vorbehalten ist. Jetzt teilen wir mit Ihnen diesen mit der Kamera eingefangenen Moment. Schließen Sie sich uns an. Fühlen Sie, was wir erlebt haben. Leidenschaft, Beharrlichkeit, Mut - das ist es, was uns verbindet. Das Herzstück das wir teilen ist Bushmen's EDC. Wir sehen uns auf dem Abenteuerpfad.